cz | en | de | ru
menu maska
kontaktfacebook

Všeobecné obchodní podmínky – Stověžaté příběhy, f.o.


ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Všeobecné obchodní podmínky Stověžatých příběhů (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu Stověžatých příběhů, f.o., Královická 1635/67, 100 00, Praha 10, Česká republika. 

2. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Stověžatými příběhy, f.o. 


Článek I - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU 
 
Účastníky smluvního vztahu jsou:

a) Stověžaté příběhy, f.o., se sídlem Královická 1635/67, 100 00, Praha 10, Česká republika, IČ: 87013231 , zapsaná Úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).


Článek II - PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU 

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: 1. průvodcovských a lektorských služeb dle těchto zákonů a nařízení vlády: Zákon č. 455/2001 Sb. o živnostenském podnikání Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Novela živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. nebo 2. stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“). 


Článek III - VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Stověžatými příběhy, f.o. v případě vycházek po Praze vzniká uzavřením smlouvy, tj. přijetím a potvrzením objednávky ze strany Stověžatých příběhů, f.o. Smlouva se uzavírá podepsáním oběma stranami. Obsah smlouvy je určen těmito VOP, příp. jinou nabídkou s odkazem na tyto VOP. 


Článek IV - CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zákazník je povinen uhradit cenu vycházky:

a) bankovním převodem nejpozději týden před jejím zahájením 
b) v případě platby v hotovosti ihned po ukončení vycházky

Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti, a nebo den připsání platby na účet Stověžatých příběhů. 
 

Článek V - PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

1. K základním právům zákazníka patří zejména: 

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb 

b) právo vyžadovat od průvodce a lektora Stověžatých příběhů informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb 

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách 

d) právo kdykoliv před zahájením akce nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII 

e) právo na reklamaci a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem Stověžatých příběhů 

f) právo na ochranu osobních dat

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:   

a) poskytnout Stověžatým příběhům součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Stověžatými příběhy požadované údaje v objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů 

b) v případě vycházek zajistit u osob mladších 18 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje 

c) bez zbytečného odkladu sdělovat Stověžatým příběhům své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb 

d) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení srazu 

e) v případě příměstských táborů splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti 

f) řídit se pokyny průvodce Stověžatých příběhů nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovený program 

g) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků a uhradit případnou škodu, kterou způsobil 

h) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků 

i) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy Stověžatým příběhům oznámit a zaplatit stornovací poplatek dle těchto VOP (viz. článek VII) 

j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka vycházky, je povinen:

- oznámení učinit písemně, nebo e-mailem na adresu Stověžatých příběhů
- k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka včetně jeho osobních údajů dle článku XI těchto VOP
- k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na akci

V případě změny v osobě účastníka dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny akce a úhradu nákladů, pokud Stověžatým příběhům v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. 

3. K povinnostem zákazníků - právnických osob dále patří: 

a) seznámit své účastníky s těmito VOP, jakož i s dalšími informacemi, které od Stověžatých příběhů obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb. 

b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník. 


Článek VI - POVINNOSTI A PRÁVA STOVĚŽATÝCH PŘÍBĚHŮ, f.o. 

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Stověžatých příběhů. 

2. Stověžaté příběhy, jsou povinny pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Stověžatým příběhům známy. 
 
3. Stověžaté příběhy nejsou povinny poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. 


Článek VII - ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB 

1. Zrušení dohodnutých služeb 

a) Stověžaté příběhy jsou oprávněny zrušit jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemohou dodržet podmínky smlouvy. 

b) Zrušit akci jsou Stověžaté příběhy dále oprávněny, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je pro skupinové prohlídky a akce stanoven na 5 osob, pokud není v nabídce uveden jiný minimální počet zákazníků. Akcí pro jednotlivce a menší skupiny se tato podmínka netýká. Jestliže Stověžaté příběhy zruší akci z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, jsou povinny tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů v případě vycházky a 7 dní v případě příměstského tábora před zahájením. 

c) Jestliže Stověžaté příběhy jednotlivé služby zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu Stověžaté příběhy na základě nové smlouvy poskytly jinou službu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, mohou-li Stověžaté příběhy takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, jsou Stověžaté příběhy povinny bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržely na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Stověžatým příběhům odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nové služby nižší než již uskutečněné platby, jsou Stověžaté příběhy povinny takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

d) Stověžaté příběhy mají dále právo zrušit službu v důsledku neodvratitelné události, které nemohly zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat. 

e) Zruší-li Stověžaté příběhy akci ve lhůtě kratší než 3 dny u vycházky a 7 dní v případě tábora před termínem jeho zahájení, jsou povinny uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Stověžaté příběhy se mohou zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeném pod písm. b) a d) tohoto odstavce. 

2. Změny dohodnutých služeb před zahájením jejich čerpání 

a) Jsou-li Stověžaté příběhy nuceny z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, mohou zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny, musí být v návrhu nová cena uvedena. 

b) Navrhnou-li Stověžaté příběhy změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené Stověžatými příběhy, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí (§ 852e obč. zák.). Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny, je zákazník povinen uhradit Stověžatým příběhům rozdíl v ceně ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku mají Stověžaté příběhy právo od smlouvy odstoupit (§852g obč. zák.). 

c) Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny, jsou Stověžaté příběhy povinny buď snížit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu. 

d) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu Stověžaté příběhy na základě nové smlouvy poskytly jinou vycházku nebo akci nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, mohou-li Stověžaté příběhy takovou službu nabídnout. 

e) Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb nižší než již uskutečněné platby, jsou Stověžaté příběhy povinny takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

f) Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, jsou Stověžaté příběhy povinny bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny akce podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Stověžatým příběhům odstupné. 


Článek VIII - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ 

1. Stověžaté příběhy jsou oprávněny před zahájením akce nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto VOP od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení vycházky nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Stověžaté příběhy zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy 

a) kdykoli před zahájením vycházky, tábora, nebo čerpáním jednotlivých služeb 

b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2 

c) z důvodů porušení povinností Stověžatých příběhů vyplývajících ze smlouvy Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí písemně, nebo e-mailem na adresu Stověžatých příběhů. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 

3. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností Stověžatých příběhů stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, jsou Stověžaté příběhy povinny bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržely na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Stověžatým příběhům odstupné. 

4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Stověžatých příběhů stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Stověžaté příběhy od smlouvy před zahájením vycházky/tábora nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem podle těchto VOP, je zákazník povinen zaplatit Stověžatým příběhům odstupné ve výši stanovené v odstavci 5 a Stověžaté příběhy vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy. 

5. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na tábor/vycházku: 

5.1.1. Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor dříve než 1 měsíc před zahájením tábora nebo jeden týden před zahájením vycházky, činí stornovací poplatek částku ve výši 0 % z celkové ceny služby. 

5.1.2. Dojde-li ke zrušení rezervace na letní příměstský tábor méně než 1 měsíc před zahájením a více než jeden týden před zahájením tábora nebo 3–5 dny před zahájením vycházky, činí stornovací poplatek částku. ve výši 40 % z celkové ceny služby. 

5.1.3. Dojde-li ke zrušení rezervace na letní příměstský tábor nebo vycházku později než 7 dní před zahájením tábora a 3 dny před zahájením vycházky, činí stornovací poplatek částku ve výši 70 % z celkové ceny služby, stejně tak pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí bez předchozího zrušení rezervace. 

5.2. V případě nemoci znemožňující účast dítěte/dětí storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je však nutné řádně doložit lékařským potvrzením. 

5.3. V případě, že účastník zruší svou rezervaci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který uhradí plnou cenu služby, nebudou původnímu účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. 

6. Zrušení rezervace na letní příměstský tábor nebo vycházku lze provézt prostřednictvím e-mailové komunikace na aktuálně platnou e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách Stověžatých příběhů. V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátora, tj. Stověžatých příběhy. Za den zrušení rezervace se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorovi. 

7. V případě předčasného ukončení či přerušení akce ze strany účastníka bez zavinění na straně Stověžatých příběhů, nevzniká Stověžatým příběhům povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny. 

8. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny služby (resp. její poměrné části), Stověžaté příběhy ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace e-mailem). 

9. Stověžaté příběhy mají právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. 10. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení. 


Článek IX - REKLAMACE 

1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě se Stověžatými příběhy, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. 

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Stověžatými příběhy (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě (reklamaci) má zákazník právo uplatnit osobně, prostřednictvím telefonické komunikace, písemně, nebo e-mailem. Pověřený zástupce Stověžatých příběhů vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce nebo jiného pověřeného zástupce. Průvodce nebo jiný pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. 

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Stověžatých příběhů (viz major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Stověžatými příběhy zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 


Článek X - POJIŠTĚNÍ 

1. Součástí služeb Stověžatých příběhů není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 


Článek XI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

1. Stověžaté příběhy zpracovávají osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem: 

a) za účelem uzavření smlouvy podle článku III odst. 1 nebo smlouvy podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplývajících 

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Stověžatých příběhů a vyhodnocování jejich spokojenosti se Stověžatými příběhy pro potřeby realizace věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Stověžatých příběhů věrným zákazníkům na základě vyhodnocování jejich využívání průvodcovských služeb ze strany Stověžatých příběhů 

c) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Stověžatými příběhy 

2. K účelu podle odst. 1 písm. 

a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum,narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu a v případě turistů ze zahraničí i č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Stověžatých příběhů, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, co jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované Stověžatými příběhy. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy. 

3. K účelu podle odst. 1 písm. 

b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum, narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Stověžatých příběhů a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Stověžatých příběhů obchodní sdělení Stověžatých příběhů dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb Stověžatých příběhů. 

4. K účelu podle odst. 1 písm. 

c) jsou Stověžaté příběhy oprávněny zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka jsou Stověžaté příběhy dále oprávněny zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Stověžatých příběhů a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Stověžatých příběhů obchodní sdělení Stověžatých příběhů dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i souhlas či nesouhlas se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 

6. Při uzavření smlouvy/potvrzení objednávky zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Stověžaté příběhy zpracovávaly, shromažďovaly a zpřístupňovaly osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 obč. zák., také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem a v rozsahu podle odst. 2 Stověžaté příběhy, nebo jimi pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb., do doby, kdy může zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb, tedy do 3 měsíců od skončení akce (článek II odst. 1). Po uplynutí této lhůty jsou Stověžaté příběhy povinny tyto údaje zákazníka zlikvidovat. 

8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka jsou oprávněny zpracovávat a shromažďovat v rozsahu a k účelu i pro potřeby podle odst. 3 tohoto článku Stověžaté příběhy, nebo jím pověřený zpracovatel po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty jsou Stověžaté příběhy povinny tyto údaje zákazníka zlikvidovat. 

9. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v  rozsahu a k účelu podle odst.4 Stověžaté příběhy, nebo jimi pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas. 

10. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány Stověžatými příběhy i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě. 

11. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka jsou Stověžaté příběhy povinny dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. 

12. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat. V  případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet Stověžatých příběhů odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Stověžatých příběhů dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. 

13. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. 


Článek XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 15.11.2013


zpět nahoru© 2023 - Stověžaté příběhy: Netradiční vycházky Prahou, developed by: Computer Systems Consulting s.r.o., designed by: PiXeL.GRAPHIC